Privacy

Privacy Statement Vereniging Dorpsbelangen Westenesch

 1. Algemeen

De ”Vereniging Dorpsbelangen Westenesch” verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijkheid en transparant informeren.

In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de “Vereniging Dorpsbelangen Westenesch”.

 • Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegeven naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Foto’s en video’s worden in dit kader ook gezien als persoonsgegevens.

 • Verwerkt de Vereniging Dorpsbelangen persoonsgegevens?

Ja. Wij werken met persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn in ons geval de volgende gegevensgroepen:

 1. Leden van de “Vereniging Dorpsbelangen Westenesch” (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum);
 2. Bestuursleden van de “Vereniging Dorpsbelangen Westenesch” (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en bestuursfunctie);
 3. Contactpersonen van partijen met wie wij samenwerken zoals andere Erkende Overleg Partners, andere organisaties, relaties, gemeentelijke- en provinciale instanties (organisatienaam, e-mailadres en telefoonnummer);
 4. Vrijwillige deelnemers aan de activiteiten van de “Vereniging Dorpsbelangen Westenesch”.
 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De Vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Afhankelijk van de gegevensgroepen is hiervoor een andere beheerder aangesteld:

 1. Leden: De ledenadministratie wordt uitgevoerd door de secretaris van de “Vereniging Dorpsbelangen Westenesch” en staat op een beveiligde computer. Deze computer is beveiligd met een wachtwoord (bekend bij de voorzitter van het bestuur) en security patchers worden, zodra deze beschikbaar zijn, toegepast. De computer is tevens voorzien van een adequate virusbescherming. Elke keer dat er mutaties worden gedaan, wordt ook een back-up van de gegevens gemaakt. Deze back-up wordt op een beveiligde computer bewaard en wordt een back-up veiliggesteld op een USB-stick, die separaat van de computer wordt bewaard op een afgesloten plaats welke alleen bekend is bij de bestuursleden;
 2. Bestuursleden, contactpersonen, beheerder en vrijwilligers: Deze gegevens worden beheerd door de secretaris van de “Vereniging Dorpsbelangen Westenesch”. Het betreft hier een digitale administratie op een met een wachtwoord (alleen bekend bij de secretaris) beveiligde computer met adequate virusbescherming;
 3. Beheerder: De beheerder beheert persoonsgegevens van gebruikers, leveranciers, bestuursleden en leden activiteitencommissie. Deze gegevens staan op een beveiligde computer met wachtwoord en adequate virusbescherming. Bij de verwerking van deze persoonsgegeven is de beheerder gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
 • Waarvoor verwerkt de “Vereniging Dorpsbelangen Westenesch” deze gegevens?

De persoonsgegevens die de “Vereniging Dorpsbelangen Westenesch” verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Leden: Deze gegevens worden vastgelegd om lidmaatschapsgelden te kunnen incasseren en om de ledenadministratie te kunnen beheren;
 2. Bestuursleden: Deze gegevens worden vastgelegd vanuit wet- en regelgeving om vast te kunnen stellen wie beslissingsbevoegd is en wie waarvoor aangesproken kan worden;
 3. Contactpersonen: Deze gegevens worden vastgelegd om in contact te kunnen treden in het kader van samenwerking op de gebieden die voor het functioneren van de “Vereniging Dorpsbelangen Westenesch” van belang zijn;
 4. Vrijwilligers: Deze gegevens worden vastgelegd om vrijwilligers in te kunnen schakelen voor het uitvoeren van diverse activiteiten;
 5. Gebruikers: Deze gegevens worden vastgelegd voor facturering en om contact op te kunnen nemen wanneer nodig.
 • Verwerkt de “Vereniging Dorpsbelangen Westenesch” ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. De “Vereniging Dorpsbelangen Westenesch” verwerkt deze gegevens niet.

 • Hoe gaat de “Vereniging Dorpsbelangen Westenesch” met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor de Vereniging dient. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld zonder uw toestemming. Als een mail verstuurd wordt naar meerdere personen worden de e-mailadressen in de BCC geplaatst.

 •  Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Afhankelijk van de gegevensgroepen is hiervoor een andere gemachtigde aangesteld:

 1. Leden: de ledenadministratie kan allen worden ingezien door de secretaris van de “Vereniging Dorpsbelangen Westenesch”;
 2. Bestuursleden: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de secretaris van de “Vereniging Dorpsbelangen Westenesch”;
 3. Contactpersonen: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de secretaris van de “Vereniging Dorpsbelangen Westenesch”;
 4. Vrijwilligers: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de secretaris van de “Vereniging Dorpsbelangen Westenesch” en worden op verzoek beschikbaar geteld aan bestuursleden die belast zijn met de uitvoering van activiteiten waarvoor de betreffende vrijwilliger(s) word(t)(en) ingezet. Alleen de gegevens welke op dat moment noodzakelijk zijn worden verstrekt aan de betreffende bestuursleden. De bestuursleden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren;
 5. Beheerder: De persoonsgegevens van de beheerder kunnen worden ingezien door de overige bestuursleden van de “Vereniging Dorpsbelangen Westenesch”.
 • Hoe lang worden mijn gegevens bewaard:

Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie, zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden wettelijke voorschriften.

 1. Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de “Vereniging Dorpsbelangen Westenesch” gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

 1. Kan ik zien welke gegevens de “Vereniging Dorpsbelangen Westenesch” van mij verwerkt?

U kunt een verzoek indienen bij de secretaris of penningmeester van de “Vereniging Dorpsbelangen Westenesch” om deze gegevens in te zien. De secretaris is bereikbaar via secretariaat@westenesch.nl en de penningmeester via Penningmeester@westenesch.nl

Waar kan ik terecht met een vraag, klacht of een verzoek tot correctie van gegevens?

Voor bovengenoemde zaken kunt u zich richten tot het bestuur van de “Vereniging Dorpsbelangen Westenesch” via info@westenesch.nl. Het bestuur zal deze verzoeken behandelen zoals is beschreven in de geldende wet- en regelgeving. Mocht uw vraag, klacht of verzoek niet naar wens zijn afgehandeld dan hebt u recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Wijzigingen

De “Vereniging Dorpsbelangen Westenesch” behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement op te vragen bij de secretaris of op de website van de vereniging te lezen zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. U kunt dit privacy statement zelf opslaan of raadplegen via www.westenesch.nl.  

Niet gevolgd worden

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.